Privacybeleid

Eenmanszaak geraldinecornelissen.nl gevestigd aan Zonnenbergsedijk 2 – 77, 8111ND Heeten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Onze eenmanszaak spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uigelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

bedrijfsgegevens
www.geraldinecornelissen.nl
Zonnenbergsedijk 2 – 77
8111ND Heeten Nederland
06 300 185 29

Geraldine Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van geraldinecornelissen.nl Zij is te bereiken via info@geraldinecornelissen.nl

1 – Het doel van onze gegevensvastlegging

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk: informatie verstrekken wetenswaardigheden en actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende de eenmanszaak.

De eenmanszaak verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft door schriftelijk reacties te geven op onze diensten.Wij hanteren Privacy by default: de standaardinstelling van onze website vraagt alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens. We sturen u alleen de geboden diensten als u zich daar zelf schriftelijk voor aangemeld of opgegeven heeft.

Wanneer u bent ingeschreven voor onze lessen, nieuwsbrief, u zich heeft aangemeld voor een workshop of andere les en in de toekomst geen e-mail meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich ten allen tijde weer uitschrijven door een bericht te sturen naar info@geraldinecornelissen.nl Uw e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

2 – De gegevens die we verzamelen

Voor de verschillende diensten, vragen we verschillende gegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de overeenkomst die we zijn aangegaan. Voor iedere overeenkomst is schriftelijke bevestiging van uw kant nodig, dit vind plaats via een email bericht. We hanteren Privacy by design: vragen niet meer gegevens dan voor het gekozen doel noodzakelijk zijn. Deze kunt u in onderstaand overzicht inzien:

  • Deelname Access Bars® Class: voor- en achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum en email adres Deze gegevens zijn nodig om te verwerken bij de officiële inschrijving bij Access Consiousness®. Een telefoonnummer voor het geval er wijzigingen zijn.
  • Deelname SWAP- bijeenkomsten: voor- en achternaam en telefoonnummer zodat we uit kunnen blijven wisselen wanneer de bijeenkomsten zijn en of u aanwezig wilt zijn
  • Contactformulier: voor- en achternaam en uw emailadres om in contact te komen
  • 1-Malige behandeling: Via het contactformulier hebben we een afspraak gemaakt. We vragen uw telefoonnummer voor calamiteiten of onvoorziene zaken. Als u een factuur wenst van de genoten behandeling dan hebben hiervoor desgewenst extra gegevens nodig
  • Persoonlijk traject: voor- en achternaam en uw telefoonnummer, uw geboortedatum is wenselijk. Als u een factuur wenst van de genoten behandeling dan hebben hiervoor desgewenst extra gegevens nodig
  • Blog/ nieuwsbrief: emailadres, om de opgevraagde informatie toe te sturen

2 – Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geraldinecornelissen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

3 – Aan wie geven we de gegevens door

De gegevens die wij van u verzamelen zijn strikt persoonlijk. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden doorgeven, behalve op u verzoek of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mochten we menen dat uw gegevens bij een andere organisatie bekend moeten zijn, dan is hiervoor uw schriftelijke bevestiging nodig.

4 – Bewaartermijn

Onze eenmanszaak bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens bewaren we op onze computer en op een externe harde schijf. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door ons verwijderd.

5 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Onze eenmanszaak maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

6 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze eenmanszaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Via onze websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding zorgt voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die we verwerken. Je ziet dit door het sleutelicoontje in de browser in https://geraldinecornelissen.nl

De gegevens die we van u ontvangen worden alleen bewaard als het noodzakelijk is voor onze samenwerking. Stopt deze samenwerking dan verwijderen we uw gegevens, mits dat mogelijke is vanuit wettelijke verantwoording. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@geraldinecornelissen.nl

Mocht er een datalek in onze eenmanszaak ontdekt worden dan melden we deze binnen 72 uur bij de Autoriteitpersoonsgegevens.nl Onder een datalek verstaan we: bestanden die worden gehackt of andere onbedoelde toegang tot bestanden, een gestolen laptop of zoekgeraakte usb- stick. Deze datalekken worden vastgelegd en gedocumenteerd.

7 – Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
U heeft ten allen tijden recht op inzage van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt verstaan per e-mail. U kunt het verzoek aan ons e-mailen via info@geraldinecornelissen.nl

Het recht om uw persoonsgegevens aan te passen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Het recht om uw persoonsgegevens in te trekken
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna we uw gegevens niet meer zullen gebruiken voor andere doeleinden. Onze eenmanszaak draagt zorg voor het feit dat intrekken van de gegevens even gemakkelijk verloopt als het aanleveren hiervan. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.
Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt verstaan per e-mail. U kunt het verzoek aan ons e-mailen via info@geraldinecornelissen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw pricacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

8 – Een klacht indienen

Onze eenmanszaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9 – Wijzigingen

We behouden ten alle tijden het recht om ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden inwerking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

geraldinecornelissen.nl mei 2020